Tooltips

Glossary Category:

Miss Miyagi – Alternative development and financing models for the adaptive re-use of cultural heritage

Miss Miyagi is an alternative real estate developer that focusses on social impact adaptive reuse projects. The sessions shows some inspiring examples and alternative bottom up development strategies.

Panelsamtal: Det kreativa samhället – Fri och oberoende kultur i den regionala utvecklingen

“Samtal om hur konstens/kulturens oberoende kan garanteras/eftersträvas, samtidigt som flera samhällssektorer vill ”dra nytta” av kulturen. Utgångspunkterna är två: kulturens egenvärde och flernivåsamverkan. ”

Panelsamtal: In med digitaliseringen i ledningsrummet!

Digitaliseringen är i högsta grad på allas läppar och det satsas mycket av både tid och pengar på insatser. Samtidigt är det svårt att uppnå både samordning, långsiktighet och effektiv användning av resurser vilket bland annat DIGGs uppföljning av de statliga myndigheternas digitalisering från 2020 visar. Med utgångspunkt i två konkreta exempel på lyckade insatser…
Read more

Panelsamtal: Kapitalförsörjning i kultursektorn

Med utgångspunkt i att det offentligas resurser är begränsade förs detta panelsamtal omkring möjligheterna för kultursektorn att attrahera kapital även från andra källor. Vilka möjligheter och svårigheter finns det med detta och hur bör vi rigga stödet från regionala aktörer för att underlätta kapitalanskaffning även hos kulturaktörer?

Platsutveckling som metod för regional utveckling, exempel från Västra Götaland

All regional utveckling kräver tvärsektoriell samverkan och flernivåsamverkan. Den måste utgå från de unika förutsättningar och de  resurser som finns på platsen – dess kulturarv. I Västra Götaland arbetar man över sektorsgränserna för att stärka platsers utveckling. 

Styrkor och svagheter för utveckling av en ullindustri – exempel från Gotland

Lärdomar och erfarenehter om hur hantverk och industri kan dra nytta av varandra baserat på följande initiativ: Förstudie om ”Förutsättningar för ullfiber baserad industri på Gotland”, ”Gotland Grey – ett initiativ för utveckling av en hållbar industriell värdekedja för grå kvalitetsull från Gotland” och satsningen ”Baltic Wool Conference 2020”.

Turism- och kulturnäringars betydelse för utveckling på mindre orter i Bergslagen

Presentation av studie från Örebro universitet, om förändringar på 31 orter i Bergslagen. I fokus står de orter som varit föremål för Bergslagssatsningen Kultur och Turism 2007–2018, så kallade Bergslagshistoriska centra. I presentationen ges dels en bild av utvecklingen inom kultur- och turismnäringarna, dels en övergripande bild av utvecklingen på orterna i termer av befolkningsförändring,…
Read more